Pingwin z klawiatura

Przydatne komendy Linux

 1. ls – Wyświetla listę plików i katalogów w bieżącym katalogu.
 2. cd [ścieżka] – Zmienia bieżący katalog na określony.
 3. pwd – Wyświetla ścieżkę bieżącego katalogu.
 4. mkdir [nazwa] – Tworzy nowy katalog.
 5. rm [nazwa] – Usuwa plik. Użyj rm -r [nazwa] do usunięcia katalogu.
 6. cp [źródło] [cel] – Kopiuje pliki lub katalogi.
 7. mv [źródło] [cel] – Przenosi pliki lub katalogi, może być też używane do zmiany nazwy.
 8. touch [nazwa] – Tworzy nowy, pusty plik.
 9. cat [nazwa] – Wyświetla zawartość pliku.
 10. sudo [komenda] – Wykonuje komendę z uprawnieniami administratora.
 11. apt-get update i apt-get upgrade – Aktualizacja listy pakietów i zainstalowanych pakietów (specyficzne dla dystrybucji opartych na Debianie, jak Ubuntu).
 12. grep [wzorzec] [plik] – Wyszukuje wzorzec w pliku.
 13. find [ścieżka] -name [nazwa] – Szuka plików o określonej nazwie.
 14. nano [nazwa] / vi [nazwa] – Otwiera edytor tekstu nano lub vi do edycji plików.
 15. chmod [uprawnienia] [plik] – Zmienia uprawnienia dostępu do pliku.
 16. chown [użytkownik][:grupa] [plik] – Zmienia właściciela pliku lub katalogu.
 17. ps – Wyświetla aktywne procesy.
 18. kill [ID_procesu] – Kończy działanie procesu.
 19. tar [opcje] [nazwa.tar.gz] [pliki] – Tworzy lub wyodrębnia archiwum tar.
 20. wget [URL] – Pobiera pliki z internetu.
 21. df – Wyświetla informacje o użyciu miejsca na dyskach.
 22. du – Wyświetla ilość miejsca zajmowanego przez pliki i katalogi.
 23. free – Pokazuje ilość wolnej i używanej pamięci w systemie.
 24. top – Wyświetla informacje o działających procesach i użyciu zasobów.
 25. htop – Zaawansowana wersja polecenia top.
 26. uname -a – Wyświetla szczegółowe informacje o systemie.
 27. whoami – Wyświetla nazwę zalogowanego użytkownika.
 28. id – Wyświetla identyfikator i grupy zalogowanego użytkownika.
 29. man [komenda] – Wyświetla podręcznik dla danej komendy.
 30. echo [tekst] – Wyświetla podany tekst.
 31. history – Wyświetla historię wpisanych komend.
 32. alias [nazwa]='[komenda]' – Tworzy skrót dla komendy.
 33. unalias [nazwa] – Usuwa skrót dla komendy.
 34. ssh [użytkownik]@[host] – Łączy się zdalnie z innym systemem.
 35. scp [plik] [użytkownik]@[host]:[ścieżka] – Kopiuje plik na zdalny serwer.
 36. rsync [opcje] [źródło] [cel] – Synchronizuje pliki i katalogi między systemami.
 37. wget [opcje] [URL] – Pobiera pliki z internetu.
 38. curl [opcje] [URL] – Transferuje dane z lub na serwer.
 39. tail [opcje] [plik] – Wyświetla ostatnie linie pliku.
 40. head [opcje] [plik] – Wyświetla pierwsze linie pliku.
 41. diff [plik1] [plik2] – Porównuje zawartość dwóch plików.
 42. chmod [opcje] [uprawnienia] [plik] – Zmienia uprawnienia pliku.
 43. chgrp [grupa] [plik] – Zmienia grupę pliku.
 44. useradd [opcje] [nazwa] – Tworzy nowego użytkownika.
 45. userdel [nazwa] – Usuwa użytkownika.
 46. groupadd [nazwa] – Tworzy nową grupę.
 47. groupdel [nazwa] – Usuwa grupę.
 48. passwd [użytkownik] – Zmienia hasło użytkownika.
 49. crontab -e – Edytuje harmonogram zadań cron.
 50. env – Wyświetla zmienne środowiskowe.
 51. export [zmienna]=[wartość] – Ustawia zmienną środowiskową.
 52. unset [zmienna] – Usuwa zmienną środowiskową.
 53. which [komenda] – Wskazuje lokalizację pliku wykonywalnego komendy.
 54. whereis [komenda] – Wyszukuje lokalizacje plików związanych z komendą.
 55. locate [plik] – Szybko wyszukuje pliki na systemie.
 56. find [ścieżka] [opcje] – Szuka plików w systemie plików.
 57. grep [opcje] [wzorzec] [plik] – Wyszukuje tekst w plik
 58. awk [program] [plik] – Mocne narzędzie do przetwarzania tekstu.
 59. sed [skrypt] [plik] – Edytor strumieniowy do przetwarzania tekstu.
 60. sort [plik] – Sortuje linie tekstu w pliku.
 61. uniq [plik] – Usuwa lub raportuje powtarzające się linie.
 62. cut [opcje] [plik] – Wycina sekcje tekstu z każdej linii plików.
 63. paste [plik1] [plik2] – Łączy linie z dwóch plików.
 64. join [plik1] [plik2] – Łączy linie dwóch plików na podstawie wspólnego pola.
 65. tr [opcje] [zestaw1] [zestaw2] – Zamienia lub usuwa znaki.
 66. wc [plik] – Liczy linie, słowa i znaki w pliku.
 67. cal – Wyświetla kalendarz.
 68. date – Wyświetla aktualną datę i czas.
 69. uptime – Wyświetla czas działania systemu.
 70. dmesg – Wyświetla komunikaty jądra.
 71. iostat – Wyświetla statystyki I/O dla urządzeń i partycji.
 72. netstat – Wyświetla sieciowe połączenia, tabelę routingu, statystyki interfejsów.
 73. ifconfig – Wyświetla lub konfiguruje interfejs sieciowy.
 74. ip – Zaawansowane narzędzie do zarządzania siecią.
 75. iptables – Narzędzie do konfiguracji firewalla w Linuxie.
 76. ping [host] – Testuje łączność z hostem.
 77. traceroute [host] – Wyświetla ścieżkę pakietów do hosta.
 78. nslookup [host] – Wyszukuje informacje DNS o hostach.
 79. dig [host] – Zaawansowane narzędzie do zapytań DNS.
 80. mount [urządzenie] [katalog] – Montuje system plików.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *